Model cerere transfer

Print
Parent Category: SERVICII Category: Serviciul Secretariat
Created on Tuesday, 05 October 2010 Last Updated on Monday, 02 September 2013 Published Date

DOMNULE DIRECTOR,

            

             Subsemnatul(a) ________________ (se trece numele cu care a fost făcută înscrierea la cursuri), domiciliat(ă) în _________

având CNP___________, în anul şcolar 2007-2008 înscris în clasa (se trece nivelul studiilor, forma de învăţământ, clasa, profilul, unitatea de învăţământ), vă rog să aprobaţi transferul la____________(se trece motivul).

 

Data:                                                                                         Semnătura,

 

Domunului Director al Colegiului Tehnic Aurel Vlaicu Galați 

DOMNULE DIRECTOR,

             Subsemnata, POPESCU MARANDA, domiciliată în Galaţi, str, Oţelarilor nr 2, bl. O9 ap 11, având CNP 2911110171123, în anul şcolar 2007-2008 înscrisă în clasa a 11A.a, an de completare, profil electromecanic,GRUP ŞCOLAR INDUSTRIAL C.F.R. GALAŢI, vă rog să aprobaţi transferul la GRUP ŞCOLAR INDUSTRIAL METALURGIC GALAŢI, deoarece doresc să fie unitatea de învăţământ mai aproape de domiciliul.

Data:1 februarie 2008                                                                     Semnătura,

 

Domunului Director al Colegiului Tehnic Aurel Vlaicu Galați